Incarico di Direttore generale

Incarichi  di direttore generale

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013
Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982
Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982
Art. 3, l. n. 441/1982
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

 

Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarico di direttore generale

Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013

 

Informazioni aggiuntive